Successful workshop in Resen for introduction of the EU LEADER approach

On December 20th 2012 the Center for Development of Pelagonija region organized workshop in Resen within the project “Introduction and implementation of the EU LEADER approach in Pelagonija region.The set goals of the meeting were fulfilled, the participants to understand the characteristics of the EU LEADER approach and the needed steps for introduction and implementation of this approach in Pelagonija region.

Read more...

 

Поддршка на туризмот и хотелиерството преку четири финансиски инструменти

There are no translations available.

Поддршка на туризмот и хотелиерството преку четири финансиски инструменти

Read more...

 

ЈАВЕН ПОВИК бр.2 за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодоуживање на одредена категорија социјално необезбедени лица

There are no translations available.

I.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

Се објавува јавен повик за доставување на понуди за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодоуживање на одредена категорија социјално необезбедени лица во следните региони:

Read more...

 

Јавен повик за доставување на барања за финансирање на проекти од областа на водите за 2013 година

There are no translations available.

Врз основа на Програмата за управување со водите за 2013 година (Службен весник на Република Македонија” бр. 4, од 09.01.2013г.),  Министерството за животна средина и просторно планирање објавува Јавен повик за доставување на барања за финансирање на проекти од областа на водите за 2013 година

1.  Општи одредби

Средствата од Програмата за управување со води за  2013 година се користат за изградба на нови и одржување и унапредување на постојните јавни водоснабдителни системи и за одржување на водотеци, изградба и одржување на објекти за регулација на водотеците и заштита од штетно дејство на водите.

Read more...

 

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2012 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година

There are no translations available.

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2012

Read more...