1 Municipality of Bitola
2 Municipality of Prilep
3 Municipality of Resen
4 Municipality of Mogila
5 Municipality of Novaci
6 Municipality of Krivogashtani
7 Municipality of Demir Hisar
8 Municipality of Krushevo
9 Municipality of Dolneni