Извозник - втор квартален електронски информатор

Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, го издаде вториот електронски информатор – Извозник, во кој се содржани информации за сите  актуелности иактивности на Агенцијата кои се поврзани со промоцијата на извозот. Информаторот е достапен на http://www.investinmacedonia.com/sites/invest/files/content_resources/Publisher_Izvoznik2.pdf