Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации

Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации – Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.

Повеќе информации на линкот: http://nvosorabotka.gov.mk/?q=node/60