ТИРЗ Прилеп (Технолошко индустриска развојна зона Прилеп)

 

• Ослободување за период од 10 години од плаќање на данок на добивка и 100% ослободување од персонален данок на доход за период од 10 години, (ефективната стапка на персоналниот данок на доход изнесува 0%).
• Земјиште на долгорочен закуп за период до 99 години
• Ослободување од плаќање на надомест за уредување на градежното земјиште како и од
• Надоместоци за добивање на градежни дозволи
• Бесплатен приклучок за гасовод, водоводна и канализациона мрежа
• Владата на Република Македонија учествува во трошоците за градба на корисниците во ТИРЗ во висина до 500.000 евра, во зависност од бројот на нови вработувања и висината на инвестицијата на корисникот.
• Царински зелен канал за стоките.
• Достапна површина од 67.5 хектари во прва фаза
• Дополнителни 35.7 хектари достапни во втора фаза
• 13 засебни парцели
• На патниот правец М5 (Прилеп – Битола)
• Пристапност до електрична, водоводна и канализациона мрежа
• Погодна за индустриски капацитети

За подетални информации:

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
Адреса:Бул. Партизански Одреди бр.2, 
Факс: 311, 1000 Скопје, Македонија, 
Т. +389 2 3111 166 F. +389 2 3111 177
www.dtirz.com
http://www.dtirz.com/zonesmk/tirz-prilep/