Индустриска зона Ресен

Индустриска зона Макази - Ресен

1. ИНДУСТРИСКА  ЗОНА  МАКАЗИ

Површина 150 хектари

Близина на магистрален патен правец А3 Битола–Ресен

Земјиште во државна сопственост

Пристап до комунална и енергетска инфраструктура

Ø Погодна за инвестирање во областа на:

- Откупни и дистрибутивни центри;

- Ладилници;

- Складишта;

- Капацитети за преработка на овошје и зеленчук;

- Лесна индустрија.

За подетални информации:

тел. + 389 47 551 770

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

2. ИНДУСТРИСКА ЗОНА ПРЕСПАТЕКС

Површина 24 хектари (слободно неизградено земјиште околу 3 хектари)

Близина на А3 Битола–Ресен и во близина на централното градско подрачје

Земјиште во државна и приватна сопственост

Пристап до комунална и енергетска инфраструктура

Погодна за инвестирање во областа на лесна индустрија

• Цена од 1 евро за метар квадратен

• Слободна површина за нови инвестиции од околу 3 хектари (на остатокот постојат приватни објекти)

• Усвоен детален урбанистички план усвоен на 26.09.2012 година

Постојните објекти се користат за слични намени:

• Складишни објекти

• Текстилна конфекција

• Производство на сокови

За подетални информации:

тел. + 389 47 551 770

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

3. ОТКУПНО-ДИСТРИБУТИВЕН ЦЕНТАР

Површина 6 хектари

Урбанизирано  земјиште во државна сопственост

Во близина на магистрален патен правец А3 Битола–Ресен

Пристап до комунална и енергетска инфраструктура

Погодна за наменски објекти за преработка на јаболко:

Откупни и дистрибутивни центри;

Ладилници и складишта;

Капацитети за преработка на јаболко.

4. ФИНСКО СЕЛО – ДОЛНО ДУПЕНИ

Површина  15 хектари

Плански опфат 11,51 хектари

Поделена е во 3 блокови и има 33 градежни локации

Урбанизирано земјиште во државна сопственост

Пристап до комунална и енергетска инфраструктура

Погодно за инвестирање во:

Хотели и ресторани;

Домување од мал обем;

Терени за спорт и рекреација.