Мерка 101

Инвестиции на земјоделски стопанства со цел нивно преструктуирање и надградба за достигнување на стандардите на Европска Унија

10111 Обновување на постоечки лозови насади
10121 Обновување на постоечки овошни насади
10131 Изградба и обновување на пластеници
10132 Изградба и обновување на постоечки стакленици
10133 Изградба и обновување на објектите за постбербени активности на постоечки пластеници и стакленици, со исклучок на тунелски фолии
10134 Модернизација на производство на зеленчук на отворено
10141 Изградба/обновување на објектите за одгледување на молзни крави, овци и кози
10142 Набавка на наменска опрема за молзење, ладење и чување на млекото
10151 Изградба/обновување на објектите за одгледување на маторици и свињи за тов
10152 Воспоставување на нови живинарски капацитети на земјоделски стопанства за одгледување на бројлери и модернизација на постоечките1) Општа дефиниција на корисник За проектите од мерката 101 потенцијален корисник е земјоделско стопанство...


Изборот на корисниците се врши со проверка на исполнување на условите за користење на средствата за инвестиции предвидени...


Редовната стапка на ко-финансирање на прифатливите трошоци за инвестициите изнесува...