Мерка 103

Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи со нивно преструктуирање и надградба за достигнување на стандардите на Европската Унија

10311 Набавка на опрема за подобрување на квалитет на виното"
10321 Изградба и обновување на објекти за воспоставување и модернизирање на откупни центри за овошје и зеленчук
10322 Набавка на опрема за подобрување и модернизирање на производствените
10331 Воспоставување и модернизација на собирни центри на млеко
10332 Инвестиции за модернизација и технолошко осовременување на специјализираните капацитети за преработка на млеко
10341 Воспоставување на кланични капацитети на живина
10342 Модернизација и технолошко осовременување на постоечките линии на кланици за говеда, свињи и живина
10343 Инвестиции во кланични капацитети и капацитети за преработка на месо за заштита на животната средина
1) Општа дефиниција за корисник. За инвестициони проекти по мерка 103 како потенцијални корисници може да се јават...


Изборот на корисниците се врши со проверка на исполнување на условите за користење на средства за инвестиции предвидени...


Процентот на помош доделена на прифатените проекти изнесува до 50% од вкупно прифатливиот трошок. ВО рамките на оваа мерка...