Мерка 302

Диверзификација и развој на руралните еконмски активности

30211 Инвестиции за воспоставување на преработувачки капацитети на земјоделско стопанство и вон земјоделско стопанство
30212 Инвестиции за воспоставување и модернизација на откупни центри за печурки и лековити/ароматични билки и зачини и капацитети за одгледување на печурки
30213 Инвестиции за воспоставување на работилници за традиционални занаетчиски активности и работилници за одржување на земјоделска механизација
30221 Инвестиции за реконструкција на објекти на земјоделско стопанство со намена за рурален туризам, придружен со рекреативни капацитети
30222 Инвестиции за градење на угостителски објекти, сместување на отворено (кампови) и капацитети за рекреација


1) Општа дефиниција за корисник. Како корисници на средствата за инвестициони проекти по мерка 302 може да се јават...
Изборот на корисниците се врши со проверка на исполнување на условите за користење на средства за инвестиции предвидени...


Вo рамките на оваа мерка, најмалата вредност на прифатливи трошоци за кофинансирање по проект изнесува 5.000 евра, а најголемата вредност за прифатлифи трошоци...