Објава за изградба на Хотелски комплекси во касарна Битола

Предмет на електронско јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија предвидено со ДУП за АРМ Четврт 1,АРМ Четврт 2 и АРМ Четврт 3 Битола донесен со Одлука на Совет на Општина Битола бр.07-1791/3 од 06.09.2010 година.со намена за изградба на големи трговсни единици 52 и Хотелски комплекс Б5 согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела,број на градежна парцела.вкупна површина на градежна парцела, намената на земјиштето(основна класа),намена на земјиштето(опис) површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост, коефициент на искористеност на земјиштето, максимално дозволена висина, катност, почетна цена по метар квадратен.вкупна почетна цена и депозит за учество на јавното надавање.

ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на јавното наддавање имаат:
Сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на градежно земјиште на територија на Република Македонија согласно со закон кои ги исполнуваат условите дадени во објавата односно:
1. физички лица:државјани на Република Македонија,државјани на држави членни на Европската унија и на ОЕЦД,како и државјани на држави кои не се членки на Европска унија и на ОЕЦД,а под услови на реципрцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територија на Република Македонија.

ПОЧЕТНА ЦЕНА

Почетна цена на елентронското јавно наддавање за градежните парцели наведени во Табеларниот преглед како Големи трговски единнци Б2 изнесува 3.200,00 денари од метар квадратен а за градежната парцела наведена во Табеларниот преглед за хотелсни номпленс Б5 изнесува 61.00денар по метар квадратен.

РОКОВИ

Пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават до 13.03.2012 година на адреса Општина Битола ул.Булевар 1-ви Мај бр.61,или директно во архивата на општината
Јавното наддавање ќе се одржи електронски на следната интернет страна www.gradezno-zemjiste.mk

Комплетниот оглас можете да го превземете тука - Превземи