ЈАВЕН ПОВИК за користење средства согласно Програмата за имплементација на Индустриската политика во Република Македонија за 2012 година

Министерството за економија врз основа на дел II и точките 1 и 2 од Програмата за имплементација на индустриската политика во Република Македонија за 2012 година (,,Службен весник на Република Македонија бр. 12/12 и 85/12), Министерствто за економија и Проектот за УСАИД за унапредување на инвестирањето и извозот објавуваат: Јавен повик за користење средства согласно Програмата за имплементација на Индустриската политика во Република Македонија за 2012 година.

Во прилог можат да се превземат следните документи:

Јавен повик

Упатство за изготвување извештај за реализиран проект со индикатори на успешност

Пријава и барање